Evaluatie en Onderzoek

Publieke organisaties werken aan beleidsvorming en -uitvoering aan de hand van werkprocessen en procedures. Eens in de zoveel tijd of bij een incident is er behoefte aan een evaluatie of onderzoek. Voor gemeenten en provincies is dit geïncorporeerd in de doelmatigheidsonderzoeken en is er het instituut Rekenkamer. Op dit terrein hebben wij onder andere de volgende opdrachten uitgevoerd: toepassing van risicomanagement in een gemeente in opdracht van de Rekenkamer, diverse artikel 213a-onderzoeken naar onderdelen van organisaties
of processen en evaluaties van wet- en regelgeving (zoals de wet Dualisering). Adviezen zijn uitgebracht over bijvoorbeeld het inkoopproces, inhuur derden, evaluatie van het ruimtelijke ordeningsbeleidsplan, evaluatie van het OR-advies bij een reorganisatie en de evaluatie van de evaluatie van de vergunningverlening bij Brzo-bedrijven. Daarnaast hebben wij ervaring met bestuurskrachtonderzoek, onderzoek naar verbonden partijen en onderzoek naar fusievarianten voor herindelingsgemeenten. Ook hebben wij het functioneren van organisaties of organisatieonderdelen geëvalueerd.